ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan the4elements mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens :

The4elements
Isschotweg 284
2222 Itegem
0499/77.80.82
BE0542.581.574

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel the4elements met maatschappelijke zetel te Itegem, BTW BE0542.581.574 biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen en elke aankoop die de klant plaatst.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13). The4elements is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The4elements is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle stukken zijn uniek en het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door the4elements. The4elements is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, of de leveringen te splitsen.

Artikel 4: Online aankopen / Geschenkbonnen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

Een geschenkbon van the4elements is uniek genummerd en blijft 2 jaar geldig. Het bedrag op de bon wordt afgetrokken van het aankoopbedrag en dit kan zowel voor steigerhouten creaties, stoffige hebbedingetjes, interieurvullers als voor de hot tubs.

De bon kan niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van the4elements.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via kredietkaart
– via bankkaart
– via overschrijving
– contant bij afhaling

Artikel 5: Verzenden / Leveren / Montage

Artikelen worden enkel verstuurd vanaf het moment dat de betaling door de beschikbare betaalwijzen als ‘geslaagde betaling’ aangezien werden. Of als, bij bankoverschrijving, het volledige bedrag effectief op de bankrekening van the4elements staat.

The4elements webshop is gerechtigd om leveringen te splitsen.

De producten worden verstuurd, naar een door de klant gekozen adres.

The4elements webshop staat niet in voor schade van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld van artikelen die via verzending stuk zijn of niet aankomen.
De verzendkosten bedragen €6,50 binnen België

Producten die te groot zijn kunnen afgeleverd worden, mits betalen van kilometervergoeding. Het bedrag van de kilometervergoeding bedraagt 0,4246 euro voor de periode van 1 april 2023 tot 30 juni 2023

Deze kunnen ook steeds afgehaald worden in het atelier in Itegem.

Producten worden enkele verzonden binnen de landen van de Europese Unie.

Het risico van beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment van de levering.

De hot tub wordt in losse onderdelen geleverd waardoor alles door een normale deuropening kan. Indien gewenst kan het pakket ook bij u thuis geleverd worden mits betalen van kilometervergoeding. Het bedrag van de kilometervergoeding bedraagt 0,4246 euro voor de periode van 1 april 2023 tot 30 juni 2023. Prijzen voor Buitenland kan je bekomen op aanvraag.

Een handige doe-het-zelver kan dit zelf monteren, met behulp van onze montagehandleiding.
Indien gewenst komt The4elements uw bad ter plaatste monteren voor €250.
Let wel, hiervoor is een verharde en vlakke ondergrond nodig, vooraf door de klant te voorzien.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van the4elements
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van the4elements te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover the4elements  beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 8% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt the4elements zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de the4elements klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan the4elements. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan the4elements mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de the4elements klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan the4elements, Isschotweg 284, 2222 Itegem.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Artikel 11: Privacy

Voor artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, verbindt the4elements zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van the4elements toe te sturen. Wenst u ook informatie via e-mail te ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van the4elements bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat the4elements uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: the4elements, Isschotweg 284, 2222 Itegem.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, the4elements heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
the4elements respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op the4elements ter consultatie, wijziging of verwijdering.
De website van the4elements maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
The4elements houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@the4elements.be

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door the4elements om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: the4elements Klantendienst

De the4elements klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 499.77.80.82 via e-mail op

info@the4elements.be of per post op het volgende adres Isschotweg 284, 2222 Itegem.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van the4elements . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

The4elements kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Art
ikel 16: Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en ons.  Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant.

De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…).

Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld.

De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties.  Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.


Artikel 18: Onlinebeslechting van geschillen

Voor onlinebeslechting van geschillen: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/odr-informatie-ondernemingen-vrije-beroepen.pdf